ข้อมูล ส่วนบุคคล

นิตยา สืบประดิษฐ์ (NITTAYA SEBRADIT)


ครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2542 ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
สิริญญา สุหลง, นิตยา สืบประดิษฐ์ และปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย. (2563). ผลของการใช้เทคนิคการสอน Math League ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวและการวัดน้ำหนัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค (หน้า 305-314). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
นิตยา สืบประดิษฐ์ และมัฮดี แวดราแม. (2561). การใช้บทเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปเรื่อง HTML ในการพัฒนาความสนใจในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6 “Active learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” (หน้า 167-175). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (26-27 มีนาคม 2561)