ข้อมูล ส่วนบุคคล

เนาวรัตน์ นิมะ (NAOWARAT NIMA)


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

nowarut.n@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2543 ปริญญาตรี ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏยะลา
2541 อนุปริญญา ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)