ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญประภา ปริญญาพล (PENPRAPA PRINYAPOL)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

penprapa.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2546 ปริญญาโท วท.ม. จิตวิทยาให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543 ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยาคลีนิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
จิตวิทยา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)