ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญประภา ปริญญาพล (PENPRAPA PRINYAPOL)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

penprapa.p@email.psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2546 ปริญญาโท วท.ม. จิตวิทยาให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543 ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยาคลีนิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
จิตวิทยา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
วิสมา ยูโซะ, เพ็ญประภา ปริญญาพล และแสงสุรีย์ สำอางค์กูล. (2565). ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดอัตถิภาวะนิยมต่อการตระหนักรู้ในตนเองและการตั้งเป้าหมายในการเรียน : กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก. วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, 53(3),1-12.
ดวงมณี จงรักษ์ และเพ็ญประภา ปริญญาพล. (2562). อิทธิพลของความยืดหยุ่นทนทาน กลวิธีเผชิญปัญหาและการศึกษาต่อสุขภาพจิตของทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ความไม่สงบชายแดนใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 17(1),33-47.