ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. สุพรรษา สุวรรณชาตรี (SUPANSA SUVANCHATREE)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

supansa.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2560 ปริญญาเอก ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2548 ปริญญาโท ศศ.ม. คหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 ปริญญาตรี คศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
อาฟีฟี ลาเต๊ะ และสุพรรษา สุวรรณชาตรี. (2564). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการทําวิจัยชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 16(1),11-21.
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ฮามีด๊ะ มูสอ, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศักรินทร์ ชนประชา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). การเตรียมความพร้อมของครูใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ครุศาสตร์สาร, 14(2),229-242.
มัฮดี แวดราแม, อาฟีฟี ลาเต๊ะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน และฮามีด๊ะ มูสอ. (2561). ความต้องการจำเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมุมมองของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),79-86.
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, มัฮดี แวดราแม, แวฮาซัน แวหะมะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ และสินี คูหามุข. (2561). การวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(3),2665-2685.
Proceeding
อาซียาห์ สาเมาะ, นูรอาซีกีน ยีสมัน และสุพรรษา สุวรรณชาตรี. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LPDQ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะการทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2 (หน้า 352-371). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. (26 มกราคม 2562)
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ฮามีด๊ะ มูสอ, แวฮาซัน แวหะมะ, มัฮดี แวดราแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม” Integrating Research into the Society (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ . (26-29 พฤษภาคม 2559 )