ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ (CHAIWAT PADUNGPONG)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

chaiwat.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2544 ปริญญาโท ค.ม. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535 ปริญญาตรี ศศ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2532 ประกาศนียบัตร ปวส.
2529 ประกาศนียบัตร ปวช. วิจิตรศิลป์
2526 มัธยมศึกษา ม.3
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
การศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
รุซณี ซูสารอ และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์. (2563). การพัฒนาเยาวชนตามแนวศิลปะเพื่อสันติภาพศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม สื่อผสม. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(1),159-170.
รุซณี ซูสารอ และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์. (2562). ศิลปะเพื่อสันติภาพสำหรับเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(2),164-176.
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์. (2560). การศึกษาสาระในภาพระบายสี เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(2),136-154.
บัญญัติ ยงย่วน และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์. (2558). ผลของกิจกรรมศิลปะที่มีต่อการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในองค์ประกอบห้องเรียนต่างกัน. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 21(1),169-200.