ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดชัย อุดมพันธ์ (CHERDCHAI UDOMPHAN)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

cherdchai.u@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ภาษาไทย
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)