ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ (SUPAKAN BUATIP)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

supakan.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2562 ปริญญาเอก กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550 ปริญญาโท วท.ม. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2545 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ฮามีด๊ะ มูสอ, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศักรินทร์ ชนประชา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2563). การเตรียมความพร้อมของครูใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ครุศาสตร์สาร, 14(2),229-242.
อาฟีฟี ลาเต๊ะ, มัฮดี แวดราแม, แวฮาซัน แวหะมะ, สุพรรษา สุวรรณชาตรี, นูรอาซีกีน ยีสมัน, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ และสินี คูหามุข. (2561). การวิเคราะห์ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนระดับอุดมศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(3),2665-2685.
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์, วรินทิพย์ แก่นอินทร์ สีละหมุด, มะลิ ศรีชู, นิรมล รัตนสงเคราะห์, ศุภกาญจน์ บัวทิพย์, นิลุบล เกตุแก้ว และโซเฟีย มะลี. (2560). แบบผสมผสานตามแนวกลยุทธ์ทางอภิปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 3(1),1-11.