ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. อลิสรา ชมชื่น (ALISARA CHOMCHUEN)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

alisara.c@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2551 ปริญญาเอก ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 ปริญญาโท ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์การสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537 มัธยมศึกษา ม.6
2534 มัธยมศึกษา ม.3
2531 ประถมศึกษา ป.6
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
รอฮานี ปูตะ, อลิสรา ชมชื่น และณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ. (2561). ผลของการจัดการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการศึกษาชั้นเรียนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. . วารสารบัณฑิตศึกษา, 12(3),120-133.
ปาฮามี อาแว, อลิสรา ชมชื่น และอารียุทธ สมาแอ. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์. วารสารเกษมบัณฑิต, 19(1),108-136.
อัสมาอ์ หะยีตาเฮร์, ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ และอลิสรา ชมชื่น. (2561). ผลของการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),183-194.
Proceeding
ยุวิตา นิสัน, คณิตา นิจจรัลกุล, รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล, อลิสรา ชมชื่น, อับดุลรอพา สาแล และอัจฉรา สัปปพันธ์ . (2562). ผลการใช้เกมในการพัฒนาความสามารถในการคูณจำนวนสองหลักกับจานวนสองหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 747-756). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562 )
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรณ์ ฟักแก้ว, อลิสรา ชมชื่น และอารียุทธ สมาแอ. (2562). การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไพรีและไคเรนกับการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 612-624). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562 )
ซูฮาดา เจ๊ะสะแม, มัฮดี แวดราแม และอลิสรา ชมชื่น. (2562). การพัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3: การประยุกต์ใช้โมเดล DNA. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (หน้า 846-856). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)