ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล นิ่มสุวรรณ (NOPADOL NIMSUWAN)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

nopadol.n@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
พลศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)