ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ จันทร์ดา พิทักษ์สาลี (CHANDA PITAGSALEE)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

chanda.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2547 ปริญญาโท ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2533 ปริญญาตรี วทบ.(ศึกษาศาสตร์) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
จันทร์ดา พิทักษ์สาลี และนูรอาซีกีน ยีสมัน. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 สาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ใน การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 the 8th PSU Education Conference and 4th Inspirational Scholar Symposium (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (12-13 ธันวาคม 2562)
นูรอาซีกีน ยีสมัน และจันทร์ดา พิทักษ์สาลี. (2562). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยาผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา. ใน การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 the 8th PSU Education Conference and 4th Inspirational Scholar Symposium (หน้า 276-283). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (12-13 ธันวาคม 2562)