ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา (ARIYA KUHA)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ariya.k@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2537 ปริญญาเอก Ph.D. Educational Psychology Panjab University
2531 ปริญญาโท M.A. Educational Psychology Panjab University
2529 ปริญญาตรี ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2525 มัธยมศึกษา มศ.5
2523 มัธยมศึกษา มศ.3
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
จิตวิทยาการศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
พิริยา สร้อยแก้ว, อริยา คูหา และมัฮดี แวดราแม. (2562). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 47(1),251-271.
อริยา คูหา, สรินฎา ปุติ และฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ. (2562). โลกที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ที่ผ่านสู่ Active Learning. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(2),1-13.
ก้องนภา สิงห์ศร, อริยา คูหา และมัฮดี แวดราแม. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและแรงจูใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 6(2),37-51.
ไอริสา พรหมจรรย์, อริยา คูหา และชิดชนก เชิงเชาว์. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนีโอ ฮิวแมนนิสในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(2),84-94.