ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศา เบญจรัตนานนท์ (ADISA BENJARATTANANON)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

adisa.b@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ภาษาอังกฤษ
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)