ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ ดำชุม (KRIANGSAK DAMCHOOM)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

kriangsak.d@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)