ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ จารึก อรรถสงเคราะห์ (JARUEK ATTHASONGKHRO)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

jareuck.a@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2551 ปริญญาโท วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537 ปริญญาตรี วทบ.(ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2533 มัธยมศึกษา ม.6
2530 มัธยมศึกษา ม.3
2527 ประถมศึกษา ป.6
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
นูรอัยนี มามะ, คณิตา นิจจรัลกุล และจารึก อรรถสงเคราะห์. (2563). การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนปฏิบัติธรรมมูลนิธิ จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 218-224). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)