ข้อมูล ส่วนบุคคล

สมนึก แก้วมีศรี (SOMNUG KAEWMEESRI)


ช่างเทคนิค

สำนักงานบริหารคณะ

งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

somnug.k@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2537 ประกาศนียบัตร ปวส. วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
คณิตา นิจจรัลกุล, บัณฑิต ดุลยรักษ์, จุฑา ธรรมชาติ และสมนึก แก้วมีศรี. (2560). การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีแก่นักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้.. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(3),83-94.