ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล (RACHADA CHAOVASETTHAKUL)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ratchada.ch@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2560 ปริญญาเอก ปร.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2543 ปริญญาโท M.S. สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2537 ปริญญาตรี วทบ.(ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2533 มัธยมศึกษา ม.6
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
ยุวิตา นิสัน, คณิตา นิจจรัลกุล, รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล, อลิสรา ชมชื่น, อับดุลรอพา สาแล และอัจฉรา สัปปพันธ์ . (2562). ผลการใช้เกมในการพัฒนาความสามารถในการคูณจำนวนสองหลักกับจานวนสองหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 747-756). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562 )
มัฮยุดดีน สาเม๊าะ , คณิตา นิจจรัลกุล, รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล, อับดุลรอพา สาแล, อัจฉรา สัปปพันธ์ และอาหวัง ล่านุ้ย. (2562). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาหรับด้วยการสอนแบบบทบาทสมมุติของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 817-827). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562 )
พาดีล๊ะห์ สามะ, คณิตา นิจจรัลกุล, รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล, อัจฉรา สัปปพันธ์ , อับดุลรอพา สาแล และอาหวัง ล่านุ้ย. (2562). ผลการสอนแบบร่วมมือโดยใช้สื่อการสอนแบบสามมิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที่ 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” (หน้า 1036-1046). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562 )