ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทิพย์ เพ็ชรอุไร (ONTIP PETCH-URAI)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินฯ 4 ปี

ontip.p@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2535 ปริญญาโท ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2529 ปริญญาตรี วทบ.(ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
การศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
Churngchow, C. , Rorbkorb, N. , Petch-urai, O. & Tansakul, J. (2020). Appropriate Learning Management for Students with Different Learning Styles within a Multicultural Society at State-run Universities in Thailand. International Journal of Higher Education, 9(2),200-208.
Churngchow, C. , Rorbkorb, N. , Petch-urai, O. & Tansakul, J. (2020). Appropriate Learning Management for Students with Different Learning Styles within a Multicultural Society at State-run Universities in Thailand. International Journal of Higher Education, 9(2),200-208.
อรทิพย์ เพ็ชรอุไร, จุฑา ธรรมชาติ, บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล และทิตยา ศรีสุวรรณ. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความพึงพอใจของผู้รับบริการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัล ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2(28),155-166.
อรทิพย์ เพ็ชรอุไร, จุฑา ธรรมชาติ, บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล และทิตยา ศรีสุวรรณ. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความพึงพอใจของผู้รับบริการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(2),155-166.
ทิตยา ศรีสุวรรณ, อรทิพย์ เพ็ชรอุไร, จุฑา ธรรมชาติ และบุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความพึงพอใจของผู้รับบริการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(2),154-165.
Proceeding
ซัมซูดิน มามะ, แวฮาซัน แวหะมะ, อรทิพย์ เพ็ชรอุไร และมัฮดี แวดราแม. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยอาดูโน่ (Arduino) ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงคานวณ รายวิชาวิทยาการคานวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 466-480). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)