ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ศิลปเมธากุล (AMPORN SINLAPAMETHAKUL)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

amporn.si@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2552 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Applied Educational Studies Oklahoma State University
2536 ปริญญาโท M.F.A. Master of Fine Arts The Savannah College of Art and Design
2534 ปริญญาตรี B.A. Bachelor of Arts Berea College
2527 มัธยมศึกษา ม.6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ศิลปศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
มิสบะฮ สาและมิน, คณิตา นิจจรัลกุล และอัมพร ศิลปเมธากุล. (2563). การพัฒนาทักษะการระบายสีไม้ โดยใช้แบบฝึกทกัษะไล่น้ำหนัก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค (หน้า 209-217). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )