ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ นิเลาะ แวอุเซ็ง (NILOH WAE-U-SENG)


รองศาสตราจารย์

niloh.w@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
อิสลามศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)