ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรีรัตน์ รวมเจริญ (JAREERAT RUAMCHAROEN)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

jareerat.su@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
เคมีประยุกต์
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
กร ทักษพัฒนกุล, ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์, ปราณี ภิญโญชีพ, พลพัฒน์ รวมเจริญ, จรีรัตน์ รวมเจริญ และPhilippe Daniel. (2565). การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์: การศึกษาผลของปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนที่มีต่อสัณฐานวิทยาของอนุภาคน้ำยางธรรมชาติในสถานะคอลลอยด์. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 14(1),253-275.
Ruamcharoen, J. , Munlee, R. & Ruamcharoen, P. (2020). Improvement of water vapor barrier and mechanical propertiesof sago starch-kaolinite nanocomposites. Polymer Composites, 41(1),201-209.