ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรีรัตน์ รวมเจริญ (JAREERAT RUAMCHAROEN)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

jareerat.su@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
เคมีประยุกต์
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)