ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ ฤทัยชนนี สิทธิชัย (RUTHAYCHONNEE SITTICHAI)


รองศาสตราจารย์

ruthaychonnee.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
พฤติกรรมศาสตร์
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)