ข้อมูล ส่วนบุคคล

สมร ถือทอง (SAMORN THUETHONG)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานบริหารคณะ

งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน

smorn.t@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2545 ปริญญาโท ศศ.ม. นโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
2535 ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)