ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง (KITTISAK NAPATTHALUNG)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

kittisak.n@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2545 ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2531 ปริญญาตรี ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
สารีพะห์ ตาสะเมาะ, คณิตา นิจจรัลกุล และกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างตาราง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 598-600). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
สารีพะห์ ตาสะเมาะ, คณิตา นิจจรัลกุล และกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างตารางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7“นวัตกรรม การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 589-600). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )