ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง (KITTISAK NAPATTHALUNG)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

kittisak.n@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2545 ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2531 ปริญญาตรี ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา, วชิระ ดวงใจดี, คณิตา นิจจรัลกุล และกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง. (2565). ผลการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 14(2),57-71.
Napatthalung, K. , Nitjarunkul, K. , Auksornnit, V. & Tammachart, J. (2021). The use of augmented reality book to enhance writing skill of primary school students using Thai as a second language. Elementary Education Online, 20(6),1163-1171.
Napatthalung, K. , Kanchanachaya, N. , Nitjarunkul, K. , Auksornnit, V. & Tammachart, J. (1478). The use of augmented reality book to enhance writing skill of primary school students using Thai as a second language. Elementary Education Online, 20(6),1163-1171.
Proceeding
สารีพะห์ ตาสะเมาะ, คณิตา นิจจรัลกุล และกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างตาราง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 598-600). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
สารีพะห์ ตาสะเมาะ, คณิตา นิจจรัลกุล และกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างตารางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7“นวัตกรรม การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 589-600). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )
Kaosaiyaporn, O. , Atisabda, W. & Napatthalung, K. (2018). Development of Massive Open Online Course Model, Muslim Way of Line in Food consumption to Promote cultural Understanding of Undergraduate Students. ใน 7th International Conference on Educational and Informaion Technology (ICEIT 2018) March 7-9 2018 ณ St. Anne´s College in Oxford university (pp xx-xx). -: -. (มีนาคม)