ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ดร. บุญโรม สุวรรณพาหุ (BUNROME SUWANPHAHU)


อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

bunrome.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2558 ปริญญาเอก Ph.D. จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 ปริญญาโท ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2536 ปริญญาตรี ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2531 มัธยมศึกษา ม.6 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2526 ประถมศึกษา ป.6
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ไหมไทย ไชยพันธุ์ และบุญโรม สุวรรณพาหุ. (2562). การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนระดับตําาบล จังหวัดสงขลา. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 39(3),150-168.
Proceeding
จุฑามาศ เสถียรพันธ์, บุญโรม สุวรรณพาหุ และฟิรดาวซ์ เจ๊ะโซ๊ะ. (2563). สมดุลในชีวิตและการทางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 1386-1395). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
บุญโรม สุวรรณพาหุ, จุฑามาศ เสถียรพันธ์ และธณาวดี เรืองศรี. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเชิงบวกกับความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค” (หน้า 1395-1406). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563)
บุญโรม สุวรรณพาหุ, สาโรช บริบูรณ์ และจุฑามาศ เสถียรพันธ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562 จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก (หน้า 232-243). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (24 มิถุนายน 2562)
อามีน สมาแฮ, บุญโรม สุวรรณพาหุ, ดวงมณี จงรักษ์ และมัฮดี แวดราแม. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยากับการปรับตัวของผู้ต้องขังชายในเรือนจำกลางปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (หน้า 1102-1111). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)
นิกามีลา นิกะจิ, บุญโรม สุวรรณพาหุ, ดวงมณี จงรักษ์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2562). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (หน้า 1086-1101). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)
กอบเกียรติ พนมสวรรค์, บุญโรม สุวรรณพาหุ, มัฮดี แวดราแม และฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ. (2562). ปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษามณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (หน้า 1112-1124). สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (18-19 กรกฎาคม 2562)