ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ขจรพงษ์ หนูทอง (KACHONPONG HNOOTHONG)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

kajohnpong.n@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2546 ปริญญาโท ศษ.ม. การวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2536 ปริญญาตรี วทบ.(ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
จิระวัฒน์ ตันสกุล, ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ, ธีระยุทธ รัชชะ, รอฮานา ซนีเย็ง, ปานใจ แสงศิลา และขจรพงษ์ หนูทอง. (2563). การศึกษาการคิดเชิงสมานฉันท์ของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (หน้า 1918-1925). สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. (12-13 มีนาคม 2563)
ศักดริน บินหรีม, วันฟาดีลละห์ แวเย็ง, ขจรพงษ์ หนูทอง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ. (2562). การจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 978-992). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. (18 พฤศจิกายน 2562)