ข้อมูล ส่วนบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง (EKKARIN SUNGTONG)


รองศาสตราจารย์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ekkarin.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2550 ปริญญาเอก Ph.D. Educational Administration University of Missouri
2541 ปริญญาโท ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์การสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
การบริหารการศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์ และคณิตา นิจจรัลกุล. (2563). ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 18(1),117-139.
สุดารัตน์ พรหมแก้ว, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2563). การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(3),199-212.
สุดารัตน์ พรหมแก้ว, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2563). สะเต็มศึกษากับทักษะการสอนของครูในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 36(3),.
PHANNITH PHANNITH PETH, ชวลิต เกิดทิพย์, เอกรินทร์ สังข์ทอง และวรภาคย์ ไมตรีพันธ์. (2562). Causes and solutions of school dropout: A case study in lower secondary schools of Kampong Speu province, Cambodia. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 5(7),98-102.
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์ และคณิตา นิจจรัลกุล. (2562). การศึกษาสภาพ การบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(4),271-293.
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง และธีร หฤทัยธนาสันติ์. (2562). พหุวัฒนธรรมศึกษาและการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(1),13-23.
สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน, เรชา ชูสุวรรณ, เอกรินทร์ สังข์ทอง และคณิตา นิจจรัลกุล. (2562). แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(1),145-158.
พรเพ็ญ วงศ์พจน์, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง และเสกสรร สุธรรมานนท์. (2561). ปัจจัยองค์การที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(1),194-205.
โนรอายดา มามะ, วุฒิชัย เนียมเทศ และเอกรินทร์ สังข์ทอง. (2561). การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้). วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),138-148.
โนรอายดา มามะ, วุฒิชัย เนียมเทศ และเอกรินทร์ สังข์ทอง. (2561). การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 (ภาคใต้). วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29(3),138-148.
เอกรินทร์ สังข์ทอง, คณิตา นิจจรัลกุล, วิรินธร อักษรนิตย์, จุฑา ธรรมชาติ และจิราภรณ์ ผุดผาด. (2560). ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(1),106-118.
แวฮาซัน แวหะมะ, ชวลิต เกิดทิพย์ และเอกรินทร์ สังข์ทอง. (2560). การศึกษาภควันตภาพ : ความท้าทายต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 32(3),6-19.
ชุติมา รักษ์บางแหลม, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 9(1),163-193.
ทิฆัมพร สมพงษ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, เอกรินทร์ สังข์ทอง และเรชา ชูสุวรรณ. (2559). การบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 14(1),97-107.
วีระศักดิ์ พัทบุรี, ชวลิต เกิดทิพย์ และเอกรินทร์ สังข์ทอง. (2559). สมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 14(2),133-148.
ชุติมา รักษ์บางแหลม, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์ และชิดชนก เชิงเชาว์. (2559). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม : หนทางสู่การขับเคลื่อนภาวะผู้นำในสถาบันการศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 8(1),168-181.
สุริยา หมาดทิ้ง, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง และชวลิต เกิดทิพย์. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 8(1),1-20.
นพดล นิ่มสุวรรณ, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์ และเก็ตถวา บุญปราการ. (2559). การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 8(2),219-246.
ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และชวลิต เกิดทิพย์. (2558). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 13(2),133-143.
รุจณี เอ้งฉ้วน, เอกรินทร์ สังข์ทอง และธีร หฤทัยธนาสันติ์. (2558). การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโฮมสคูล: กรณีศึกษาครอบครัวในภาคใต้. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 13(2),103-116.
วรลักษณ์ ชูกำเนิด, เอกรินทร์ สังข์ทอง และชวลิต เกิดทิพย์. (2557). รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 12(2),123-134.