ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ศิริมุสิกะ (KANJANA SIRIMUSIKA)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

kanjana.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2538 ปริญญาโท กศ.ม. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2529 ปริญญาตรี ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษา มศ.5
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
การศึกษา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)