ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ ทรงธรรม แก้วประถม (SONGTHAM KAEWPRATHOM)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

songtham.k@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2542 ปริญญาโท วท.ม. เคมีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2531 ปริญญาตรี วทบ.(ศึกษาศาสตร์) เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
ฮามีด๊ะ มูสอ, ทรงธรรม แก้วประถม และมุกดา ธรรมกิรติ. (2564). ความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางเคมีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ใน การประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference 2021 (Online) ครั้งที่ 9 (หน้า 72-81). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (พฤษภาคม)
ฟาอีซะห์ สะอะ, คณิตา นิจจรัลกุล และทรงธรรม แก้วประถม. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะการจำแนก) เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7“นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 2816-2825). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )