ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ มนฑกาน อรรถสงเคราะห์ (MONTAKAN ARTTASONGKOR)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

montakan.a@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2549 ปริญญาโท กศ.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540 ปริญญาตรี วทบ.(ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
Proceeding
อามีล มาหามะ, คณิตา นิจจรัลกุล และมนฑกาน อรรถสงเคราะห์. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ใน .การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเสมอภาค” (หน้า 490-498). ปัตตานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2-3 กรกฎาคม 2563 )