ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ สุลัยญา หะยีหามะ (SULAIYA HAJIHAMA)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

sulaiya.h@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2540 ปริญญาโท M.A. Teaching English International Isamic University
2535 ปริญญาตรี B.A. ภาษาอังกฤษ King Abdulaziz University
2530 มัธยมศึกษา ม.6
2527 มัธยมศึกษา ม.3
2524 ประถมศึกษา ป.6
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)