ข้อมูล ส่วนบุคคล

อาจารย์ สุลัยญา หะยีหามะ (SULAIYA HAJIHAMA)


อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

sulaiya.h@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2540 ปริญญาโท M.A. Teaching English International Isamic University
2535 ปริญญาตรี B.A. ภาษาอังกฤษ King Abdulaziz University
2530 มัธยมศึกษา ม.6
2527 มัธยมศึกษา ม.3
2524 ประถมศึกษา ป.6
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
บทความ
สุลัยญา หะยีหามะ, มีชัย วงศ์แดง และกุสุมา ล่านุ้ย. (2564). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 32(3),175-186.
ไกรรัตน์ นิลฉิม, แวฮาซัน แวหะมะ, สุธาทิพย์ นิลฉิม, ต่วนยามีลา อัลอิดรุส, สุลัยญา หะยีหามะ และเต็มเดือน เต้าแก้ว. (2561). ความต้องการจำเป็นและแนวทางการนิเทศโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษในบริบทพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษาโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน พื้นที่เป้าหมายจังหวัดปัตตานี. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 33(1),xx-xx.