ข้อมูล ส่วนบุคคล

รอซียะ มะมิง (RORSEEYA MAMING)


นักวิชาการศึกษา

สำนักงานบริหารคณะ

งานบริการการศึกษา

rosiyah.m@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2535 ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูยะลา
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)