ข้อมูล ส่วนบุคคล

สุวรรณี วิถีเทพ (SUWANNEE VITHITHEP)


ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สำนักงานบริหารคณะ

งานคลังและพัสดุ

suwannee.v@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
2549 ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2535 ประกาศนียบัตร ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มัธยมศึกษา ม.3
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)