ข้อมูล ส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บดินทร์ แวลาเตะ (BORDIN WAELATEH)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

bordin.w@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน
สาขาที่เชียวชาญ/เฉพาะทาง
สาขา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)