สาขา ปี 2562
เคมี 18
ชีววิทยา 23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 24
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 27
พลศึกษา 29
การประถมศึกษา 29
สุขศึกษา 30
ฟิสิกส์ 30
ภาษาไทย 31
ศิลปศึกษา 34
ภาษาอังกฤษ 35
คณิตศาสตร์ 39