ชื่อกิจกรรม
ปี 2560
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มและสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
กิจกรรมการจัดหลักสูตรครูปฐมวัย
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็ก ART & SCIENCE
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทางอาชีพด้วยกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้วิถีไทยในโรงเรียนวิถีพุทธและทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาและสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
กิจกรรม “คณิตศาสตร์เพื่อการอ่าน : M2R”
กิจกรรม การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ “One School One Project”
กิจกรรม “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการอ่านออกเขียนได้อย่างมีความสุข”
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
กิจกรรม นวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐาน
กิจกรรม read and play learning in preschool
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานหลักสูตรเทคนิคการเขียนสะท้อนย้อนคิดเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ (Reflection to Results - RTR)
กิจกรรม “Coaching and Monitoring” บัญชีคำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
กิจกรรม หลักสูตร “เขียน เปลี่ยน ชีวิต สู่การเขียนเรื่องเล่าเพื่อสื่อสารสาธารณะ
ปี 2561
กิจกรรม “คณิตศาสตร์เพื่อการอ่าน : M2R”
กิจกรรม การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ “One School One Project”
กิจกรรม “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการอ่านออกเขียนได้อย่างมีความสุข”
ปี 2562
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
กิจกรรม นวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐาน
กิจกรรม read and play learning in preschool
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานหลักสูตรเทคนิคการเขียนสะท้อนย้อนคิดเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ (Reflection to Results - RTR)
กิจกรรม “Coaching and Monitoring” บัญชีคำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
กิจกรรม หลักสูตร “เขียน เปลี่ยน ชีวิต สู่การเขียนเรื่องเล่าเพื่อสื่อสารสาธารณะ

โรงเรียนทั้งหมด

32

กิจกรรมทั้งหมด

17