วิสัยทัศน์ (Vision)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นภาควิชาชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนในการผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมีการวิจัยเป็นฐาน แพร่นวัตกรรมสู่ชุมชน ในสังคมอุดมปัญญาและความหลากหลายวัฒนธรรม

 
พันธกิจ (Mission)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษามีพันธกิจสำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
     1. ผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม สนองตอบต่อสังคมอุดมปัญญา และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
     2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     3. แพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในชุมชน
     4. บูรณาการเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และบำรุงรักษางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักในความหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและประชาคมอาเซียน
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของภาควิชาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
Update: 25 มกราคม 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073313095