คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์
ตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาและ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา (ปริญญาเอก)
การศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Higher and Continuing Education)
University of Missouri Columbia, U.S.A.
e-Mail
awasant@bunga.pn.psu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
- เทคโนโลยีการศึกษา
- ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
 
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
ตำแหน่ง
รองหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าโปรแกรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปริญญาตรี)
การศึกษาสูงสุด
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
e-Mail
nkittisa@bunga.pn.psu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
- การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 
อาจารย์ ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนกุล
ตำแหน่ง
รองหัวหน้าภาควิชา
การศึกษาสูงสุด
ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
e-Mail
pwuttisa@bunga.pn.psu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
- ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
- การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
อาจารย์ ดร.ณัฐฏพงศ์ กาญจนฉายา
ตำแหน่ง
รองหัวหน้าภาควิชา
การศึกษาสูงสุด:
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-Mail
-
สาขาเชี่ยวชาญ
- การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจรัลกุล
การศึกษาสูงสุด:
Ph.D. (Curriculum and Instruction, Ed. Media)
University of Missouri Columbia, U.S.A.
e-Mail
nkanita@bunga.pn.psu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
- การออกแบบระบบการเรียนการสอน
 
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย นภาพงศ์
การศึกษาสูงสุด:
-
e-Mail
nwichai@bunga.pn.psu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
- เทคโนโลยีการศึกษร
- การถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
 
อาจารย์มนตรี ดวงจิโน
การศึกษาสูงสุด:
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-Mail
dmontree@bunga.pn.psu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
- เทคโนโลยีการศึกษา
- การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
อาจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(ปริญญาโท)
การศึกษาสูงสุด
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-Mail
ophat.k@psu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
- การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา
- การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
อาจารย์มณฑล ผลบุญ
การศึกษาสูงสุด
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
e-Mail
monton-p@bunga.pn.psu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
- การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
อาจารย์ชไมพร อินทร์แก้ว
การศึกษาสูงสุด
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
e-Mail
chamaiporn-i@bunga.pn.psu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
- การถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
 
 
บุคลากรสายสนับสนุน
นายสมนึก แก้วมีศรี
e-Mail: ksomnug@bunga.pn.psu.ac.th
 
นายนิคม แดงมะแจ้ง
e-Mail: -
 
นายอับดุลฮาเลม มาลา
e-Mail: mabdulha@bunga.pn.spu.ac.th
 
นางสาวสุรีรัตน์ จันทบุรี
e-Mail: sureerat-c@bunga.pn.psu.ac.th
 
นางสาวมณฑา ไชยแสง
e-Mail: monta-c@bunga.pn.psu.ac.th
 
นางมุกดา รอดขาว
e-Mail: -
 
นายอุสมาน ตาผา
e-Mail: -
   
 
   
   
 
Update: 25 มกราคม 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073313095