ปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิทยาเขตที่เปิดสอน
: ปัตตานี

หลักสูตร
ชื่อปริญญา
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
อักษรย่อปริญญา (English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา )
ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา )
B.A. ( Educational Technology and Communications)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
 

ปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิทยาเขตที่เปิดสอน
: ปัตตานีและหาดใหญ่

หลักสูตร
ชื่อปริญญา
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
อักษรย่อปริญญา (English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา )
M.Ed. ( Educational Technology and Communications)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
 

ปริญญาเอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรม
วิทยาเขตที่เปิดสอน
: หาดใหญ่

หลักสูตร
ชื่อปริญญา
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
อักษรย่อปริญญา (English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรม
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา)
ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา)
Ed.D.(Educational Leadership and Innovation)
หลักสูตรสาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
 
 
Update: 25 มกราคม 2557
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073313095