เกี่ยวกับโครงการ

    กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพล ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ กระทั่งทำให้โลกกลายเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” (Knowledge-based Society) ซึ่งคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยจึงกลายเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบัน

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการฝึกหัดครู ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการจัดการเรียนรู้ที่นำองค์ความรู้ของการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด คณะศึกษาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยที่ควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ที่ผ่านมาทั้งคณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนครูอาจารย์ และนักวิจัยภายนอกมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งมีคุณค่าแก่การนำไปใช้เกิดมรรคผลที่ดีต่อวงการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ และเพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงถือเป็นหน้าที่ ที่จะส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาสู่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและนำไปสู่การนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย ตลอดจนกระตุ้นให้มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น คณะศึกษาศาสตร์ จึงจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ขึ้น เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา การแสวงหาความร่วมมือ การประสานงาน การวางแผนจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาในมิติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ระดับภูมิภาค และนานาชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ระหว่างกัน เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาในกลุ่มสังคม ASEAN ให้มีความเท่าเทียมนานาประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจน การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา นำไปสู่กระบวนการของการปฏิบัติ
 • เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความตระหนักและเข้าใจร่วมกันในด้านการศึกษา ภาวะผู้นำ และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม
 • เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา สร้างความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
 • เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์

หัวข้อการประชุม

 • การบริหารการศึกษา
 • การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 • การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 • การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ
 • การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
 • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • การอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • การบริการสังคมและชุมชน
 • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการส่งงาน

Event Dates
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน *** 16 มกราคม – 10 มิถุนายน 2563
ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียน *** 16 มกราคม – 30 เมษายน 2563
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 16 มกราคม – 30 เมษายน 2563
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 14 - 17 พฤษภาคม 2563
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ปรับแก้แล้วและปิดการรับบทความ 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ใน Proceeding ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2563
กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 2-3 กรกฎาคม 2563

การนำเสนอ

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentaion)

 • ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint โดยคณะกรรมการดำเนินงานฯ จะเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนำเสนอ ขอให้ท่านเตรียมไฟล์นำเสนอ ( Microsoft Powerpoint 2007) มาลงที่ห้องนำเสนอผลงาน ในช่วงเวลาลงทะเบียน (ระหว่างเวลา 08.30 - 09.30 น.) และช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.) ของวันที่ท่านนำเสนอ
 • เวลาการนำเสนอผลงานละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที/ ซักถาม 5 นาที )
 • มอบใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หลังจากนำเสนอเสร็จสิ้นในแต่ละช่วง
 • ตรวจสอบตารางการนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์การประชุม
 • ท่านสามารถนำอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอได้ อาทิ Pointer

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentaion)

ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้ซักถามข้อสงสัยตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยการเตรียมโปสเตอร์ให้ดำเนินการ ดังนี้

 • ให้จัดทำโปสเตอร์ในรูปแบบ x- stand ขนาด 60X160 ซม. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ายผู้นำเสนอติดที่มุมบนด้านขวาในโปสเตอร์ด้วย (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 X 4.5 นิ้ว) เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป
 • กำหนดให้ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และก่อนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 หลังเวลา 16.30 น.

ตัวอย่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษาการจัดโครงการ

ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง

กรรมการและเลขานุการ

Contact Info

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 086-4892968
 • 073-348-322
 • grad.edupsu@gmail.com
 • http://edu.psu.ac.th/erc2019