บทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

ประกาศแจ้งการรับหนังสือตอบรับ

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและ Download หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงาน

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์

กำหนดการโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

เกี่ยวกับโครงการ

    กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพล ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ กระทั่งทำให้โลกกลายเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” (Knowledge-based Society) ซึ่งคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยจึงกลายเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบัน

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการฝึกหัดครู ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการจัดการเรียนรู้ที่นำองค์ความรู้ของการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด คณะศึกษาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยที่ควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ที่ผ่านมาทั้งคณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนครูอาจารย์ และนักวิจัยภายนอกมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งมีคุณค่าแก่การนำไปใช้เกิดมรรคผลที่ดีต่อวงการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ และเพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงถือเป็นหน้าที่ ที่จะส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาสู่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและนำไปสู่การนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย ตลอดจนกระตุ้นให้มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น คณะศึกษาศาสตร์ จึงจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ขึ้น เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา การแสวงหาความร่วมมือ การประสานงาน การวางแผนจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาในมิติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ระดับภูมิภาค และนานาชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ระหว่างกัน เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาในกลุ่มสังคม ASEAN ให้มีความเท่าเทียมนานาประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจน การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา นำไปสู่กระบวนการของการปฏิบัติ
 • เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความตระหนักและเข้าใจร่วมกันในด้านการศึกษา ภาวะผู้นำ และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม
 • เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา สร้างความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
 • เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์

หัวข้อการประชุม

 • การบริหารการศึกษา
 • การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 • การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 • การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ
 • การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
 • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • การอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • การบริการสังคมและชุมชน
 • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการส่งงาน

Event Dates
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียน 1 มกราคม – 30 เมษายน 2562
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 14 มิถุนายน 2562
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ปรับแก้แล้ว 24 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ใน Proceeding ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2562
กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ 18-19 กรกฎาคม 2562

การนำเสนอ

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentaion)

 • ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint โดยคณะกรรมการดำเนินงานฯ จะเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนำเสนอ ขอให้ท่านเตรียมไฟล์นำเสนอ ( Microsoft Powerpoint 2007) มาลงที่ห้องนำเสนอผลงาน ในช่วงเวลาลงทะเบียน (ระหว่างเวลา 08.30 - 09.30 น.) และช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน (ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.) ของวันที่ท่านนำเสนอ
 • เวลาการนำเสนอผลงานละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที/ ซักถาม 5 นาที )
 • มอบใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หลังจากนำเสนอเสร็จสิ้นในแต่ละช่วง
 • ตรวจสอบตารางการนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์การประชุม
 • ท่านสามารถนำอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอได้ อาทิ Pointer

Templates for Conference Presentation

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentaion)

ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้ซักถามข้อสงสัยตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยการเตรียมโปสเตอร์ให้ดำเนินการ ดังนี้

 • ให้จัดทำโปสเตอร์ในรูปแบบ x- stand ขนาด 60X160 ซม. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ายผู้นำเสนอติดที่มุมบนด้านขวาในโปสเตอร์ด้วย (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 X 4.5 นิ้ว) เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป
 • กำหนดให้ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และก่อนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หลังเวลา 16.30 น.

ตัวอย่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ที่ปรึกษาการจัดโครงการ

ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง

กรรมการและเลขานุการ

Contact Info

 • Education, Leadership, and Innovation in Learning Society
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 086-4892968
 • 073-348-322
 • grad.edupsu@gmail.com
 • http://edu.psu.ac.th/erc2019