รายละเอียดหลักสูตรอบรม ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร :

         หลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาคฤดูร้อน)

รายละเอียดเกียวกับหลักสูตร :

         

1. หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันภาษาจีน เป็นภาษาที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา   โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนนั้นมักจะอิงอยู่กับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ จึงทำให้การจัดการหลักสูตรยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนก็ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนโดยตรง

          เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานสอนภาษาจีนในโรงเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในพื้นที่ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ที่ทำการสอนภาษาจีน (ที่ไม่มีวุฒิครู) เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย ทางด้านการสอนภาษาจีน   กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรและการออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ที่ 2 (ภาษาจีน) ได้

2.2 เพื่อให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้

2.3 เพื่อให้ครูออกแบบการวัดและการประเมินผลตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้

3. กลุ่มเป้าหมาย/ค่าลงทะเบียน/กำหนดการ

           ครูผู้สอนกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว (ไม่รวมค่าที่พัก) ระยะเวลาอบรม 2 วัน  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2563         

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง   ที่ กค0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

4. สถานที่อบรม   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ห้อง 10307 ชั้น 3 อาคาร 10)

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้

          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          โทร 086-4892966 Website : http://edu.psu.ac.th/academic_services/

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตรและการออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    (ภาษาจีน)

6.2 ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

6.3 ครูสามารถออกแบบการวัดและการประเมินผลตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

จำนวนที่รับ :

          50 คน

สถานที่อบรม:

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่จัดอบรม :

          (ด/ว/ป) 03/28/2020

ราคา :

         1500 บาท

--- Print --- --- สมัครอบรม ---