รายละเอียดหลักสูตรอบรม ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร :

         หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (หลักสูตรระยะสั้น ภาคฤดูร้อน)

รายละเอียดเกียวกับหลักสูตร :

         

1. หลักการและเหตุผล

          1.1 การพัฒนาทักษะการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อแก้ปัญหา  โดยเปลี่ยนบทบาท “ครู” จาก     “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น  สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้   

          1.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Science เป็นรากฐานสำคัญของทุกอาชีพ เมื่อเศรษฐกิจ    เข้าสู่ยุคดิจิทัล คนไทยจำเป็นต้องมีความรู้ด้านโลกสมัยใหม่ การเรียน Computer Science ไม่ได้เรียนเพื่อเขียนโปรแกรม แต่เป็นการเรียนด้วยการใช้สมองสร้างสรรค์ผลงานในการทำงาน รู้จักการทำงานเป็นทีม     และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ซึ่ง Computer Science จะสร้างให้ผู้เรียนมีรากฐานความคิดที่แข็งแกร่ง        และเป็นพื้นฐานของกระบวนการความคิดที่สำคัญขององค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้    

                สาระวิทยาการคำนวณเป็นสาระพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดทำให้ครูผู้สอน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ปัญหาที่ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ และการโค้ดดิ้ง ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มาตรฐาน ว.4.2 วิทยาการคำนวณ) ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร   และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     จึงจัดให้มีพัฒนาผู้สอนในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

          2.1 ส่งเสริมพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ การโค้ดดิ้งให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล

          2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  การนำความรู้ประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต

          2.3 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้การโค้ดดิ้ง และความรู้ดิจิทัลพื้นฐานทำให้เกิดระบบนิเวศน์ด้านการศึกษาที่ยั่งยืนสอดคล้องตามความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. กลุ่มเป้าหมาย/ค่าลงทะเบียน/กำหนดการ

           ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มาตรฐาน ว.4.2 วิทยาการคำนวณ)  ในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  30 คน ค่าลงทะเบียน 990 บาท/คน  รุ่นที่ 1   วันที่ 21 มีนาคม 2563 

 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง    ที่ กค0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

4. สถานที่อบรม ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      5.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับตัวชี้วัดของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

      5.2 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ความสามารถด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

   5.3 นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานแก้ปัญหา โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต้นแบบมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  ในกระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ

จำนวนที่รับ :

          30 คน

สถานที่อบรม:

         ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่จัดอบรม :

          (ด/ว/ป) 03/21/2020

ราคา :

         990 บาท

--- Print --- --- สมัครอบรม ---