ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2559

บทความทางวิชาการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะปกติสุขและความทุ่มเทในการทำงาน ของครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
วัชรินทร์ หนูสมตน
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ของครูในศตวรรษที่ 21
ศันสนีย์ ปูรณัน, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
บทความวิจัย
การพัฒนาทักษะการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง ของรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
วิไลพร ลักษมีวาณิชย์, นภารัตน์ จิวาลักษณ์, ดวงเดือน เทพนวล, สุกิจ ทองแบน

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558

บทความทางวิชาการ
บทบาทอาจารย์นิเทศก์ในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้:ความท้าทายต่อการจัดการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
แวฮาซัน แวหะมะ,    ชวลิต เกิดทิพย์,    เอกรินทร์ สังข์ทอง

พัฒนาการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
รุจนี เอ้งฉ้วน,    เอกรินทร์ สังข์ทอง,    ธีร หฤทัยธนาสันติ์

บทความวิจัย
ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียน ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

VOL 26, NO 2 (2558): ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

บทความทางวิชาการ
Tablet PC : สื่อการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
ภาสกร เรืองรอง,    รุจโรจน์ แก้วอุไร,    ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์,    วณิชชา แม่นยำ,    วิลาวัลย์ สมยาโรน,    ศรัณยู หมื่นเดช,    ชไมพร ศรีสุราช

บทบาทที่ท้าทายของอาจารย์นิเทศก์ในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วรภาคย์ ไมตรีพันธุ์,    ชวลิต เกิดทิพย์,    วรลักษณ์ ชูกำเนิด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

บทความทางวิชาการ
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการประกันคุณภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปาริฉัตร จันโทริ

จิตวิทยา: แนวคิดและศาสตร์การใช้พืชสวนบำบัด
ไหมไทย ไชยพันธุ์, ณัฐนลิน คำสำเภา

บทความวิจัย
การพัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
สุดใจ ชาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ สุรชัย ประเสริฐสรวย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

บทความทางวิชาการ
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
สมพร โกมารทัต

สอนดีมีประสิทธิผล
สุวิมล เขี้ยวแก้ว

บทความวิจัย
การพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พัชนา สุวรรณแสน, วิวรรณ กาญจนวจี, กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557

บทความทางวิชาการ
สมรรถนะสำคัญด้าน ICT ของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21
สุริยา หมาดทิ้ง
    
ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ : สิ่งที่ครูสอนผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้
ศักรินทร์ ชนประชา
    
บทความวิจัย
การประเมินความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอน กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพัทลุง
เบญจวรรณ รัตนะ

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557

บทความทางวิชาการ
ระดับความลึกในการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์
บุญญิสา แซ่หล่อ
    
การส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการเรียนของผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านไดอาล็อก
ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์
    
บทความวิจัย
แนวคิดประชาธิปไตยในบริบทการศึกษา
ธีร หฤทัยธนาสันติ์
    
ความเข้าใจธรรมชาติของแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, ชาตรี ฝ่ายคำตา, พจนารถ สุวรรณรุจิ