++ตารางการใช้งานห้อง คณะศึกษาศาสตร์ประจำวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
# ว/ด/ป ที่จอง เวลาที่จอง ห้องประชุม เรื่องที่ขอใช้ สถานะการจอง ผู้ขอใช้งาน ช่างเทคนิค
1 19 สิงหาคม 2565 14:00:00น. - 21:00:00 น. ห้อง10306 จัดกิจกรรมโครงการฯ อนุมัติ คุณรอซียะ มะมิง คุณนายสิทธิโชค โนะ - 0862985858
2 19 สิงหาคม 2565 14:50:00น. - 17:30:00 น. ห้อง 10307 จัดการเรียนในรายวิชา 261-301 อนุมัติ คุณสุพรรษา สุวรรณชาตรี คุณนายสิทธิโชค โน๊ะ - 0862985858
3 19 สิงหาคม 2565 17:00:00น. - 20:00:00 น. ห้อง 10305 ประชุมระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส 61 อนุมัติ คุณนพรัฐ เสน่ห์ คุณนายสิทธิโชค โนะ - 0862985858