++ตารางการใช้งานห้อง คณะศึกษาศาสตร์ประจำวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566
# ว/ด/ป ที่จอง เวลาที่จอง ห้องประชุม เรื่องที่ขอใช้ ผู้ขอใช้งาน ช่างเทคนิค
1 2 ธันวาคม 2566 13:00:00น. - 16:00:00 น. ห้องประชุมแคแสด workshop 2 โครงการ MC EDU 2023 คุณถิรดา อุคติ คุณนายสิทธิโชค โนะ - 0862985858