แก้ไข php.ini ที่ error_reporting ให้เปิด php.ini เพิ่ม ~E_NOTICE

php.ini
error_reporting=E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT & ~E_NOTICE
ด้วยการเพิ่ม ~E_NOTICE เข้าไป (Restart Apache) ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *