ปิด Notice Error

March 10, 2020 0

แก้ไข php.ini ที่ error_reporting ให้เปิด php.ini เพิ่ม ~E_NOTICE php.inierror_reporting=E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT & ~E_NOTICEด้วยการเพิ่ม ~E_NOTICE เข้าไป (Restart Apache) ด้วย