คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ขั้นตอนการบริจาค

ขั้นตอนที่ 1 ชำระเงินบริจาค

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์

704-300365-3

ชื่อบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งข้อมูลการบริจาค

แจ้งข้อมูลการบริจาคผ่านระบบ

เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งใบเสร็จ

พร้อมแนบสลิปหลักฐานการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3 รอรับใบเสร็จการชำระเงินบริจาค

หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินบริจาคแล้ว จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ รวมทั้งจัดส่งใบเสร็จแบบสแกนไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้