แบบประเมิน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
เรื่อง "กลยุทธ์ Scaffolding ที่ผสาน GRIT สู่การพัฒนาการเรียนรู้ระดับลึกสำหรับผู้เรียนยุคใหม่"

เวลา 9.00 - 11.30 น. วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom

คำชี้แจง:
1) ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
2) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ขอความกรุณาท่านทำแบบประเมินให้ครบถ้วน และเกียรติบัตรจะส่งให้ตามอีเมลที่ได้ระบุไว้


ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน

คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
E-mail

ตอนที่ 2 ระดับความความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ในเนื้อหาสาระความรู้ผ่านระบบออนไลน์

กำหนดระดับการประเมินความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มากที่สุด

      4 หมายถึง มาก

      3 หมายถึง ปานกลาง

      2 หมายถึง น้อย

      1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน ระดับการประเมิน
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
2. การเปิดโอกาสและตอบข้อซักถามของวิทยากรตรงประเด็นและชัดเจน * 5 4 3 2 1
3. เนื้อหาของ workshops เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน * 5 4 3 2 1
4. โครงสร้างหรือกิจกรรมของ workshops มีความเหมาะสมกับเนื้อหา * 5 4 3 2 1
5. ระยะเวลาในการจัด workshops มีความเหมาะสม * 5 4 3 2 1
6. ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่เข้าร่วม workshops "ก่อน" เข้าร่วมกิจกรรม * 5 4 3 2 1
7. ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่เข้าร่วม workshops "หลัง" เข้าร่วมกิจกรรม * 5 4 3 2 1
8. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ * 5 4 3 2 1
9. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ เเละถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานได้ * 5 4 3 2 1
ข้อเสนอแนะ *