แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า (กลุ่มโรงเรียนสาธิตฯ)

คำชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษา) และ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้ที่รับบริการจากทั้ง 2 โรงเรียน โปรดแสดงความคิดเห็นในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงกับท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม

ตอนที่ 2 ประเมินระดับความคิดเห็น

คำชี้แจง : ให้คลิกเช็คบ๊อกซ์ลงในช่องคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

กำหนดระดับการประเมินคุณภาพไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง ระดับมากที่สุด

      4 หมายถึง ระดับมาก

      3 หมายถึง ระดับปานกลาง

      2 หมายถึง ระดับน้อย

      1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

พึงหอใจ ไม่พึงพอใจ
คำถาม
1. การประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ แก่ผู้ปกครอง เช่น หลักสูตรสถานศึกษาทุนการศึกษา กิจกรรมนักเรียน การเปิดปิดภาคเรียน เป็นต้น 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
2. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
3. ความหลากหลายของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
4. ความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5. ความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนในการให้บริการต่าง ๆ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
6. ความเพียงพอของจำนวนผู้สอนต่อผู้เรียน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
7. ความสามารถของผู้สอนในการใช้สื่อเพื่อจัดการเรียนรู้ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
8. ความรู้ในด้านเนื้อหาวิชาของผู้สอน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
9. ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
10. ความยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
11. บริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาดปลอดภัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
12. ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด และจุดให้บริการ wifi 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
13. ความเพียงพอของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ดนตรี นาฏศิลป์ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
14. ความเพียงพอของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
15. ความสะอาดและความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ำ จุดให้บริการน้ำดื่ม ถังขยะ เป็นต้น 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1


ข้อเสนอแนะ