แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษา)

คำชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษา) ขอให้ท่านได้โปรดแสดงความคิดเห็นในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงกับท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ปกครองมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับ/โปรแกรม
ผู้ปกครองเป็นบุคลากรภายใน
ท่านเป็นศิษย์เก่าหรือมีบุตร/หลานที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้หรือไม่

ตอนที่ 2 ประเมินระดับความคิดเห็น

คำชี้แจง : ให้คลิกเช็คบ๊อกซ์ลงในช่องคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

กำหนดระดับการประเมินคุณภาพไว้ 5 ระดับ คือ

      5 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจระดับมากที่สุด

      4 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจระดับมาก

      3 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจระดับปานกลาง

      2 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจระดับน้อย

      1 หมายถึง มีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
คำถาม
1. การประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ แก่ผู้ปกครอง เช่น หลักสูตรสถานศึกษาทุนการศึกษา กิจกรรมนักเรียน การเปิดปิดภาคเรียน เป็นต้น 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
2. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
3. ความหลากหลายของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
4. ความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
5. ความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนในการให้บริการต่าง ๆ 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
6. ความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
7. การส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามช่วงวัย 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
9. ความสม่ำเสมอและคุณภาพในการดูแลสุขภาพของผู้เรียนโดยความร่วมมือกับ รพ.สต.รูสะมิแล 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
10. โรงเรียนเลือกวัตถุดิบที่สด ใหม่ และถูกสุขลักษณะ จากผู้ประกอบการเพื่อประกอบอาหารให้ผู้เรียน 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
11. มีการจัดนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสม 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
12. ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคลินิกภาษา ห้องนวัตกรรมห้องสมุดเด็กเล่น 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
13. ความเพียงพอของห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการ 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
14. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยนอกห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
15. ความสะอาดและความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ำ จุดให้บริการน้ำดื่ม ถังขยะ เป็นต้น 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษา)

ข้อเสนอแนะ